Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 21. prosinca (srijeda) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 21. prosinca (srijeda) 2011. godine,
s početkom u 18.00 sati
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
 3. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
 4. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
 5. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a
 7. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2012. godini
 8. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2012. godini
 9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
 10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2012. godini
 11. Izvješće KTD-a „Hober“ d.o.o. o poslovanju za 2010. godinu
 12. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“
 13. Izbor članova Odbora za javna priznanja

S poštovanjem,

……………PREDSJEDNIK
………..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.