Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 11. rujna (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 11. rujna (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 14. svečane sjednice Gradskog vijeća
  3. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012.
  4. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Korčule za 2011. godinu
  5. Konačni prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  6. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Dominče“
  7. Konačni prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“
  8. Suglasnost na naziv natkrivenog plivačkog bazena u Korčuli

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.