Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 24. listopada (srijeda) 2012. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 24. listopada (srijeda) 2012. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
  2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
  3. Konačni prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
  4. Utvrđivanje prijedloga člana Nadzornog odbora NPKLM vodovoda d.o.o.
  5. Ponuda za pravo prvokupa čest. zem. 35/1 k.o. Korčula

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.