Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 29. rujna (srijeda) 2010. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 29. rujna (srijeda) 2010. godine,
s po
četkom u 18.00 sati ,
u Gradskoj vije
ćnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 3. Usvajanje zapisnika sa 15. svečane sjednice Gradskog vijeća
 4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu
  (Opći dio; Posebni dio; Obrazloženje)
 6. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente
 7. Prijedlog Zaključka o osiguranju sredstava za nabavku opreme za potrebe protupožarne zaštite
 8. Prijedlog Zaključka o pristupanju Grada Korčule Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
 9. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i kulturnih dobara Grada Korčule i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Korčule
 10. Izvještaj KTD Hober d.o.o. o poslovanju za 2009. godinu

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r