Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 28. prosinca (utorak) 2010. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 28. prosinca (utorak) 2010. godine,
s početkom u 18.00 sati ,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu
 3. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak
 5. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
 6. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni namjene kreditnog zaduženja
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na reprogram kredita
 10. Izvještaj KTD „Hober“ d.o.o. o poslovanju za 2009. godinu
 11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
 12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2011. godini
 13. Statut Centra za kulturu Korčula – prethodna suglasnost
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ – prethodna suglasnost
 15. Raspisivanje (dopunskog) Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule

S poštovanjem,

                                                                                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                               Lovro Krstulović, dr. stom., v.r