Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 21. prosinca (petak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 21. prosinca (petak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu
  3. Konačni prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu
  4. Konačni prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2013. godinu
  5. Konačni prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“
  7. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu čest. zem. 962/2 k.o. Korčula
  8. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a
  9. Izvještaj o poslovanju KTD-a „Hober“ d.o.o. za 2011. godinu

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.