Poziv za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 23. svibnja (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 19.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli Uz točku 2. naknadno dodani dijelovi KP IDPPUGKO: Tekstualni dio i Grafički dio

.
.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 23. svibnja (ponedjeljak) 2011. godine,
s početkom u 19.30 sati ,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
  2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r