Poziv za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. ožujka (ponedjeljak) 2013. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. ožujka (ponedjeljak) 2013. godine,
s početkom u 18.30 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
  2. Končani prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule
  3. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule
  4. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite
  5. Konačni prijedlog  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovna lokacija uvala Luka“
  6. Konačni prijedlog Odluke o osnivanju Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o.
  7. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2013. godini
  8. Imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja
  9. Ponuda za pravo prvokupa 2. etaže u čest. zgr.  181/3 k.o. Korčula

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.