Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 16. travnja (utorak) 2013. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09, 8/11 i 3/13) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 16. travnja (utorak) 2013. godine,
s početkom u 18.30 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine
 3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite
 4. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2012. godini
 5. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2013. godini
 6. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2012. godinu
 7. Program rada Gradskog muzeja za 2013. godinu
 8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2012. godinu
 9. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini
  Centar za kulturu: Popis događanja u 2012. godini
 10. Plan rada  Centra za kulturu Korčula za 2013. godinu
 11. Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ u 2012. godini
 12. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2013. godinu
 13. Ponuda za pravo prvokupa dijela prizemlja u čest. zgr.  382 k.o.  Korčula

S poštovanjem,

…………..PREDSJEDNIK
……….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.