Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. studenog (ponedjeljak) 2011. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 14. studenog (ponedjeljak) 2011. godine,
s početkom u 18.30 sati
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
 3. Konačni prijedlog Odluke o odrenivanju vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun visine komunalne naknade
 4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2010./2011. godinu
  (- Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2010./2011. godinu;
  Financijsko izvešće Dječejeg vrtića za 2010- godinu)
 5. Plan rada Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2011./2012. godinu
 6. Konačni prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule
 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.