Poziv za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine

Gradonačelnik objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

o b j a v l j u j e

P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

I.

Pozivaju se svi dosadašnji kao i potencijalni zakupci da podnesu pismeni zahtjev za zakup javne površine.

Poziv se ne odnosi na zakup javne površine za postavljanje štandova obzirom da će za isto biti raspisan poseban natječaj.

II.

Zakup će se odobravati po zahtjevu i ispunjavanju određenih uvjeta.

Osnovni uvjete mogućeg zakupa je da podnositelj zahtjeva nije dužnik Grada Korčule po bilo kojoj osnovi niti KTD-a „Hober“ d.o.o. po osnovi pruženih usluga za odvoz smeća i odvodnju otpadnih voda.

Dužnicima se zahtjev neće razmatrati, sve dok se dugovi ne podmire.

III.

Zahtjevi se podnose do 1. travnja 2014. godine, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom gospodarstvo u turizam, u pisanom obliku.

Zahtjev mora sadržavati podatke o podnositelju, te naznačenje svrhe za koju se traži zakup, te vrijeme predvidivog trajanja zakupa.

Preporuča se zahtjeve podnositi na obrascu koji se može dobiti u Gradu Korčuli ili preuzeti s internet stranice Grada Korčule www.korcula.hr.

Uz zahtjev obvezno treba dostaviti shemu, skicu ili fotografiju objekta koji se želi staviti na javnu površinu ovisno od toga što se želi postaviti. Ukoliko je shema dostavljena ranije istu nije potrebno ponovno dostavljati.

Uz zahtjev se obvezno prilaže potvrda (uvjerenje) Upravnog odjela za proračun i financije i KTD-a „Hober“ d.o.o. o nepostojanju duga podnositelja zahtjeva spram navedenim pravnim osobama.

Uvjet za sklapanje ugovora je i dostava bjanko zadužnice ovjerene kod Javnog bilježnika koja mora glasiti minimalno na iznos godišnje zakupnine.

IV.

Javna površina se ne može koristiti na bilo koji način prije sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

V.

Ugovori o zakupu sklapat će se nakon što nadležno tijelo Grada Korčule donese odluku o odobrenju zakupa javne površine. Ugovori će se sklapati na max rok od tri godine.

Odluka o odobrenju zakupa odnosno odbijanju ili djelomičnom usvajanju zahtjeva  dostavit će se podnositelju zahtjeva.

KLASA: 372-05/14-01/15

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 17. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Tekst poziva možete preuzeti i ovdje.