Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2015. godinu

Objavljen je poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2014. godine.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i  Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),  objavljuje se

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule

u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu za

2015. godinu

I.

Opća mjerila za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga, pravnih i fizičkih osoba od interesa za Grad Korčulu , u kulturi, tehničkoj kulturi i športu su:

– trgovačka društva, ustanove i udruge trebaju biti registrirani za provođenje ponuđenog programa s djelovanjem na području Grada Korčule;

– u programu se navodi cilj i sadržaj programa, vrijeme i lokacija provođenja, opis aktivnosti, očekivani rezultati po realizaciji programa, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa;

– ponuditelj programa treba jasno definirati da li je program besplatan za korisnike ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi naplaćuje od korisnika i o kojoj je osnovi naplate riječ;

II.

Prijedlozi programa podnose se na obrascima „Prijavnica -1.“ za kulturu i tehničku kulturu i „Prijavnica-2.“ za sport.

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Grada Korčule: www.korcula.hr ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1.

Predlagač je obvezan priložiti svu traženu dokumentaciju.

III.

Programom javnih potreba Grada Korčule u kulturi i tehničkoj kulturi financijska potpora osigurat će se prije svega za programe koji su od značaja za Grad Korčulu i to:

– programe ustanova kulture kojima je Grad Korčula osnivač,

– programe poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma,

– programe koji potiču kulturu mladih,

– razvojne programe u kulturi (radionice i seminari),

– poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo

u glazbenoj-scenskoj, likovnoj i muzejsko-galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj,

filmskoj djelatnosti, kinematografiji i novoj medijskoj kulturi,

– programe zaštite i revitalizacije spomenika kulture,

– sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom

djelatnošću od interesa za Grad Korčulu.

IV.

Programom javnih potreba Grada Korčule u djelatnosti sporta financijska potpora osigurat će se prije svega za:

-poticanje i promicanje sporta,

-provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

-djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,

-sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,

-zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,

-sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

V.

Grad Korčula putem svojih upravnih tijela pratit će i nadzirati izvršenje programa javnih potreba, te korištenje i utrošak sredstava za te programe.

VI.

Prihvaćeni programi sufinancirati će se prema mogućnostima Proračuna Grada Korčule za 2015.godinu.

VII.

Popunjeni obrazac sa obrazloženjem i svim prilozima  dostavlja se na adresu:

Grad Korčula,

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trg A. i S. Radića 1

20260 Korčula

s naznakom: PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA KORČULE

U KULTURI,  TEHNIČKOJ KULTURI I  SPORTU

ZA 2015. GODINU

Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2014. godine.

VIII.

Nepotpune prijave kao i prijave koje ne budu dostavljene u roku, neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina

KLASA: 400-08/14-01/04

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 01. listopada 2014. godine

Prijavnica za JP sport Grad Korcčla 2015

Prijavnica za JP kultur. i teh. kult. Grad Korčula 2015