Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”), broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 23/17), članaka  32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članaka 1. i 2.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15, te  članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”,  broj 3/18), gradonačelnik  Grada Korčule donosi

P R A V I L N I K
o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava iz proračuna Grada Korčule (u daljnjem tekstu: Grad) udrugama čije aktivnosti doprinose općem dobru i zadovoljenju javnih potreba.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, socijalne zadruge i druge neprofitne organizacije; u daljnjem tekstu: korisnici), kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se korisnicima odobravaju financijska sredstva iz proračuna Grada Korčule za:

  • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjimapropisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj,
  • donacije i sponzorstva,
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
  • jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično),
  • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu)
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,
  • druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

Pravilnik možete pročitati na linku.