Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 23/08 i 61/11), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) i članka 19., 20., 21. i 22.  Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10 i 6/10), gradonačelnik Grada Korčule dana 1. prosinca 2016. godine donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 10/10, 6/12 i 12/13) u „Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule“, kao sastavnom dijelu Pravilnika, u Glavi IV. – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, tekst iza riječi: REDNI BROJ: 2“ do riječi: REDNI BROJ: 3“ zamjenjuje se s tekstom koji glasi:

„NAZIV RADNOG MJESTA: Viši referent za komunalno gospodarstvo, legalizaciju, promet

i javne površine

KATEGORIJA: III.

POTKATEGORIJA: Viši referent

RAZINA: –

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

POTREBNO STRUČNO ZNANJE (UVJETI ZA RADNO MJESTO):

–            sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili arhitektonske struke,

–            najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–            položen državni stručni ispit,

–            poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

.

.

Cijeli Pravilnik možete pročitati OVDJE.