Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10 i 2/13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. ožujka 2014. godine donio je P R A V I L N I K o izmjeni …

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10 i 2/13), Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. ožujka 2014. godine donio je

P R A V I L N I K

o izmjeni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima

službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

U Pravilniku o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/13) članak 26.  se mijenja i glasi:

„(1) Službeniku, odnosno namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu, odnosno rad u upravnim tijelima Grada Korčule, odnosno njegovim pravnim prethodnicima u smislu odredbi posebnog pravilnika kojim se uređuje služba, odnosno prava, obveze i dogovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule, kada navrše:

–       5 godina   – u visini 1 osnovice,

–       10 godina – u visini 1,25 osnovice,

–       15 godina – u visini 1,50 osnovice,

–       20 godina – u visini 1,75 osnovice,

–       25 godina – u visini 2 osnovice,

–       30 godina – u visini 2,50 osnovice,

–       35 godina – u visini 3 osnovice,

–       40 godina – u visini 4 osnovice,

–       45 godina – u visini 5 osnovica.

(2) Pravo na isplatu jubilarne nagrade ima svaki službenik, odnosno namještenik koji je u tekućoj godini ostvario potrebne godine iz stavka 1. ovog članka, kao i onaj službenik, odnosno namještenik kojem je služba prestala sporazumnim raskidom službe ili prestala zbog odlaska u mirovinu u tekućoj godini u kojoj će nakon prestanka službe ispuniti potrebne godine za jubilarnu nagradu.

(3) Službenik, odnosno namještenik kojem je služba prestala zbog odlaska u mirovinu mora dostaviti u roku od 60 dana od dana prestanka službe dokaz da je podnio zahtjev za mirovinu ili odobrena mirovina, u protivnom nema pravo na isplatu jubilarne nagrade.

(4) Jubilarna nagrada isplaćuje se u pravilu u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je službenik, odnosno namještenik ostvario, odnosno ostvario bi pravo na jubilarnu nagradu u smislu stavka 2. i 3. ovog članka.

(5) Osnovicu za isplatu jubilarne nagrade iz stavka 1. ovog članka određuje Gradonačelnik posebnom odlukom, s time da ona ne može biti manja od visine koja je određena za državne službenike i namještenike.

(6) Ako službeniku, odnosno namješteniku  nije moguće isplatit jubilarnu nagradu zbog smrti, ista će se isplatiti njegovim nasljednicima ukoliko ih ima.“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Korčule, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 110-01/13-01/05

URBROJ: 2138/01-02-14-2

Korčula, 18. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Ovaj je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica) dana 20. ožujka 2014. te je stupio na snagu dana 28. ožujka 2014. godine.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Tekst izmjene Pravilnika možete preuzeti ovdje.