Pravilnik o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 21. kolovoza 2013. godine donio je

P R A V I L N I K

o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika

u upravnim tijelima Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika koja proizlaze iz službe i u svezi sa službom, tj. radnog odnosa, kao što je prijam u službu, raspoređivanje na radno mjesto, radno vrijeme, odmori i dopusti, zaštita službenika i namještenika, odgovornost za povrede službeničke dužnosti, prestanak službe, zaštita prava službenika i namještenika, udaljenje iz službe, premještanje, stavljanje na raspolaganje, naknade štete te druga prava i obveze propisane zakonom odnosno kolektivnim ugovorom, a koja nisu uređena drugim aktima Grada Korčule.

(2) Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Korčule te plaće, naknade plaća i druga materijalna prava službenika i namještenika, uređuje su drugim posebnim aktima Grada Korčule u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Tekst Pravilnika pogledajte ovdje (.pdf)