Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 65.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

 P R A V I L N I K

o provođenju postupaka jednostavne nabave

 

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            (1) Ovim Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave:

  1. a) roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn
  2. b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn.

(2) Procijenjena vrijednost u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva procijenjenu vrijednost nabave  bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

(3) Vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili usluga ne smiju se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili ovog Pravilnika.

 

Članak 2.

 Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za zastupanje Grada Korčule, mora osigurati i izvršavati ili osigurati izvršavanje:

– rukovođenja nabavom sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom

– donošenja plana nabave

– zaključivanja ugovora o nabavi, odnosno izdavanja narudžbenice

– imenovanja jednog ili više stalnih ili povremenih ovlaštenih predstavnika naručitelja za provedbu    jednostavne nabave iz članka 11., odnosno članka 13., odnosno članka 14. ovog Pravilnika.

– sprečavanje korupcijskih aktivnosti.

Članak 3.

            (1) U provedbi postupaka jednostavne nabave iz ovog Pravilnika, Grad Korčula, kao naručitelj, je obvezan poticati tržišno nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku jednostavne nabave te transparentnost postupaka.

(2) Grad Korčula je obvezan primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

 

Cijeli tekst Pravilnika pročitajte OVDJE.