Procedura podnošenja Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov

Zakonom o morskom ribarstvu (Narodne novine 81/2013, 14/2014 i 152/2014) uspostavljena je kategorija malog obalnog ribolova te je propisana obveza donošenja odgovarajućeg podzakonskog propisa – pravilnika - kojim se određuje broj nositelja važećih odobrenja za mali ribolov kojima se može izdati povlastica za mali obalni ribolov, te donošenje kriterija za rang listu sudionika u malom obalnom ribolovu.

Sukladno prije navedenom, dana 23. siječnja 2015. godine je objavljen Pravilnik o obavljanju malog obalnog ribolova (Narodne novine 8/2015) kojim se propisuju kriteriji za formiranje rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu, postupak revizije i ažuriranja rang liste sudionika u malom obalnom ribolovu, sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov i sadržaj i način vođenja registra povlastica.
Prilog 1. navedenog Pravilnika je obrazac Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov (može se naći na stranicama Uprave ribarstva http://www.mps.hr/ribarstvo/) koji su podnositelji dužni podnijeti nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva prema prebivalištu, u roku od 30 dana od objave Pravilnika o obavljanju malog obalnog ribolova – najkasnije do 23. veljače 2015. godine. Ukoliko podnositelj Zahtjeva nema prebivalište u jednoj od obalnih Županija, Zahtjev može predati bilo kojoj ispostavi ministarstva.
Uz Zahtjev za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov potrebno je priložiti:
I Obveznu dokumentaciju (presliku) kojom se dokazuje identitet, posjedovanje važećeg odobrenja za mali ribolov te posjedovanje ili pravo korištenja plovila, a ona obuhvaća sljedeće:
1. identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica/putovnica),
2. dokaz o posjedovanju važećeg odobrenja za mali ribolov,
3. plovidbenu dozvolu plovila za koje se traži izdavanje povlastice i ugovor o najmu plovila ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik plovila.
II Osim ranije navedenih obveznih dokumenata, uz Zahtjev se prilaže idokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija iz članka 8. Pravilnika (u izvorniku ili preslici) radi dodjele bodova i utvrđivanja pozicije na rang listi, a ona uključuje sljedeće:
– vlastoručno potpisanu izjavu o broju članova kućanstva sa popisom članova i prilozima:
1. potvrda Porezne uprave o visini prihoda za podnositelja zahtjeva i članove kućanstva u 2013. godini,
2. uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva i njegovu trajanju izdano od nadležnog tijela (Ministarstvo unutarnjih poslova),
3. uvjerenja o prebivalištu članova kućanstva izdano od nadležnog tijela (Ministarstvo unutarnjih poslova),
4. potvrdu o nezaposlenosti i njegovu trajanju izdanu od nadležnog tijela (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
5. rješenje ili potvrdu o stupnju invalidnosti izdanu od nadležnog tijela,
6. braniteljsku iskaznicu ili potvrdu o braniteljskom statusu izdanu od nadležnog tijela (Ministarstvo branitelja).
Sva dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti i kriteriji sukladno Pravilniku mora biti priložena uz Zahtjev prilikom podnošenja istog. Za dodjelu bodova i utvrđivanje pozicije na rang listi uzimat će se u obzir samo priloženi dokazi pri podnošenju zahtjeva i neće biti moguće naknadno podnošenje dokaza.
Obrazac Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov sadrži i dvije izjave. Prva izjava je izjava o odustajanju od izdavanja povlastice za mali obalni ribolov, koju će potpisati nositelj važećeg odobrenja za mali ribolov koji želi trajno odustati od podnošenja Zahtjeva za izdavanje povlastice u nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva. Druga Izjava potpisuje se u svrhu potvrđivanja točnosti podatka kojom podnositelj Zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da su podaci koje je dao u obrascu zahtjeva točni i istiniti.
Također, Ministarstvo napominje da će se nepodnošenje Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov u roku od 30 dana od objave Pravilnika o malom obalnom ribolovu (odnosno do 23. veljače 2015. godine) smatrati trajnim odustajanjem od prava obavljanja malog obalnog ribolova, kao i prava na obavljanje rekreacijskog ribolova i ribolova pridnenim parangalima bez naknade.
Nakon isteka roka od 30 dana od objave Pravilnika o malom obalnom ribolovu, obradit će se svi pristigli Zahtjevi, te će se temeljem dostavljenih podataka i kriterija navedenih u članku 8. Pravilnika formirati rang lista. Svim podnositeljima Zahtjeva koji se nalaze na rang listi će se izdati povlastica za mali obalni ribolov, i to najprije za sudionike u malom obalnom ribolovu u 2015. godini, a nakon toga ostalima. Maksimalan broj sudionika u malom obalnom ribolovu s povlasticom izdanom na temelju važećeg odobrenja za mali ribolov može biti 3.500 u kalendarskoj godini.
Oni podnositelji Zahtjeva, koji udovolje uvjetima za izdavanje povlastice, a koji ne ostvare pravo na obavljanja malog obalnog ribolova u 2015. godini radi pozicije na rang listi imaju pravo na izdavanje besplatne dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima. To pravo mogu koristiti i svi ovlaštenici povlastica u kalendarskim godinama u kojima nemaju pravo na mali obalni ribolov radi pozicije na rang listi.
Svi nositelji važećih odobrenja za mali ribolov koji trajno odustaju od podnošenja Zahtjeva za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov stječu trajno pravo za izdavanje besplatne dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov pridnenim parangalima.