Program javnih potreba u športu Grada Korčule za 2018. godinu

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u športu Grada Korčule za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Korčule za 2018. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

  • poticanje i promicanje športa,
  • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
  • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,
  • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu.

Program preuzmite na linku.