Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2013. godini

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavka …

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 20. sjednici održanoj 18. ožujka 2013.  godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2013. godini

Članak 1.

Proračunom Grada Korčule za 2013. godinu osiguravaju se sredstva za  javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Grad Korčulu.

Programom javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u području muzejske, knjižnične, književno-nakladničke, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, književne djelatnosti, djelatnosti ustanova u kulturi, kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni, folklorni), tehničkoj kulturi te značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe Grada Korčule…

  • Kompletan tekst Programa možete preuzeti ovdje (.pdf)