Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2016. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i …

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 49. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u športu Grada Korčule u 2016. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu Grada Korčule za 2016. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu.

Članak 2.

Za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Grad Korčula je osigurao financijska sredstva u Proračunu Grada Korčule za 2016. godinu.

Članak 3.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • A211309 Redovna djelatnost ustanove,  u iznosu od  1.430.000 kuna
 • A211310 Vanjsko plivalište, u iznosu od 50.000 kuna
 • T211301 Uređenje dječjih igrališta, u iznosu od 30.000 kuna
 • A211302 Djelatnost športskih klubova,  u iznosu od  340.000 kuna
 • A211303 Programi športa od interesa za Grad,  u iznosu od 200.000 kuna
 • A211304 Otočka olimpijada,  u iznosu od 10.000 kuna
 • A211305 Triatlon,  u iznosu od 15.000 kuna
 • A211307 Međunarodni taekwondo turnir „Korčula open“,  u iznosu od 30.000 kuna
 • A211308 Lađarska regata,  u iznosu od 25.000 kuna.

Članak 4.

(1) Raspored sredstava za aktivnost A211302 Djelatnost športskih klubova izvršen je na prijedlog Zajednice športskih udruga Grada Korčule.

(2) Sredstva su namijenjena financiranju športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Korčule (tekuće aktivnosti i športska natjecanja), materijalni troškovi,  održavanje športskih objekata, te športsko usavršavanje.

Cijeli tekst odluke možete vidjeti OVDJE.