Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za promet

KLASA: 022-06/13-02/01 URBROJ: 2138/01-02-14-48 Korčula, 30. listopada 2014. Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet od 30. srpnja 2013. godine, donosi se R J E Š E N J E o imenovanju člana Povjerenstva za promet 1. IVICA DRENO imenuje se za …

KLASA: 022-06/13-02/01

URBROJ: 2138/01-02-14-48

Korčula, 30. listopada 2014.

Na temelju točke 2. Zaključka o osnivanju Povjerenstva za promet od 30. srpnja 2013. godine, donosi se

R J E Š E N J E o imenovanju člana Povjerenstva za promet

1. IVICA DRENO imenuje se za člana Povjerenstva za promet.

2. Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec

DOSTAVITI:

1. Imenovanom

3. U spis-ovdje