Rješenje o izboru člana Odbora za proračun i financije

Prijedlog Predlagač: Predsjednica Gradskog vijeća Na temelju članka 67. a u svezi s člancima 31. i 46. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____. sjednici održanoj dana ___________ 2014. …

Prijedlog Predlagač: Predsjednica Gradskog vijeća
Na temelju članka 67. a u svezi s člancima 31. i 46. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____. sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru člana Odbora za proračun i financije

​1. ____________________ bira se za člana Odbora za proračun i financije, umjesto VJENCESLAVA PAIĆA KAREGE kojem je mandat člana Odbora za proračun i financije prestao prestankom vijećničkog mandata dana 31. listopada 2014.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: ​
URBROJ: ​
Korčula, ​
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Vjenceslav Paić Karega, kao dosadašnji vijećnik, bio je izabran za člana Odbora za proračun i financije. Prema Poslovniku Gradskog vijeća, član matičnog odbora, a to je i Odbor za proračun i financije, može biti samo vijećnik, i stoga, ako vijećniku prestane vijećnički mandat, automatizmom mu prestaje i mandat u matičnom odboru.
S obzirom da predsjednik Gradskog vijeća skrbi o popunjenosti radnih tijela Vijeća s propisanim brojem članova, a kako se radi o matičnom odboru, predlaže se izbor novog člana Odbora za proračun i financije.
Prijedlog novog člana predložit će Odbor za izbor i imenovanje i/ili najmanje jedna trećina vijećnika.
Stoga se predlaže donošenje predloženog Rješenja, s izborom osobe za člana.