Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), članka 2. Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite …

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članaka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), članka 2. Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/08) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 10. studenog 2014. godine donijelo

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule

1. Razrješuje se ANDREA PALLER, dr. med. dužnosti člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule.

2. Imenuje se JOSIPA MIĆUNOVIĆ, dr. med., voditeljica Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Ispostava Korčula, za člana  Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/14-01/08

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 10. studenog 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor