REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KORČULE

Na temelju članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 1/16), a nakon provedenih izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine, utvrdilo …

Na temelju članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 1/16), a nakon provedenih izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine, utvrdilo i objavilo

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA
SAVJETA MLADIH GRADA KORČULE

I.

U Savjet mladih Grada Korčule, koji broji sedam članova, izabrani su:

Red.br.      za člana              za zamjenika člana

  1.       MARIO KLISURA           TINA KAPOR
  2.       IVANA PERŠIĆ             ANA ŠEPAROVIĆ
  3.       JOSIP IVANČEVIĆ        JERKO ŽUVELA
  4.       VINKO FABRIS            MARINO SARDELIĆ
  5.       DORA TEŠIĆ                ANJA KUNAC KALOGJERA
  6.       IVAN DŽIJAN              TONI BOROVINA
  7.       MATE BOTICA             NIKO DEPOLO

II.

Mandat članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika traje tri godine od dana konstituiranja Savjeta mladih, a Savjet mladih se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih.

Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora na web stranici Grada, a prvu (konstituirajuću) sjednicu Savjeta mladih sazvat će predsjednik Gradskog vijeća, koji ujedno predsjeda sjednici do izbora predsjednika Savjeta.

III.

O izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih, donijet će se posebno rješenje o izboru članova i zamjeniku članova Savjeta mladih, a temeljem rezultata izbora.

IV.

Ova objava rezultata izbora objavit će se na web stranici Grada Korčule.

KLASA: 013-03/18-01/02
URBROJ: 2138/01-01-18-12
Korčula, 17. svibnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.