Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16) te članka 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. srpnja 2017. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

 

Članak 1.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Korčule imenuju se:

  1. IVAN ŠALE, zamjenik gradonačelnika, načelnik Stožera
  2. SRĐAN MRŠE, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, zamjenik načelnika Stožera
  3. ANA MILIČIĆ, pročelnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik, član
  4. HRVOJE RADOVANOVIĆ, pomoćnik načelnika Policijske postaje Korčula, član
  5. TONČI BOGOJE, dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Orebić, član
  6. SEBASTIJAN FABRIS, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, član
  7. ŽITOMIR LOZICA, vatrogasni zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korčula, član
  8. MARIJANA MILAT, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Korčula, član
  9. IVAN ĆENAN, direktor KTD-a HOBER d.o.o., član
  10. JOSIPA MIĆUNOVIĆ, voditeljica ZHM DNŽ Ispostava Korčula, član.

 

Članak 2.

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 810-06/17-01/03

URBROJ: 2138/01-02-17-15

Korčula, 18. srpnja 2017.

 

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.