Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

 

  1. U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja za područje Grada Korčule, imenuju se:
  • MARKO SKOKANDIĆ, predstavnik Grada Korčule,

–     ANTE TVRDEIĆ, predstavnik Grada Korčule,

–     IVAN ŠEGEDIN, predstavnik Grada Korčule,

–     MARKO BAKARIĆ, predstavnik Lučke kapetanije – Ispostava Korčula.

–     IVO KLAIĆ, predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva.

  1. Mandat članovima Vijeća traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na snagu ovog Rješenja.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

 

KLASA: 342-35/17-01/04

URBROJ: 2138/01-01-17-3

Korčula, 18. srpnja 2017.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.