Rješenje o izboru članova Mandatnog odbora

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Mandatnog odbora

  1. U Mandatni odbor biraju se:
  • MIRJANA BLITVIĆ, za predsjednicu
  • DARKO TARLE, za zamjenika predsjednice
  • ANTE TVRDEIĆ, za člana.
  1. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/17-01/02

URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 19. lipnja 2017.

 

PREDSJEDATELJ

Srđan Mrše