Rješenje o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

Na temelju članka 45. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

1. U Odbor za izbor i imenovanje biraju se:

– ANTE TVRDEIĆ, za predsjednika
– IVAN LIPANOVIĆ, za zamjenika predsjednika
– TINO ANDRIJIĆ, za člana
– MIRJANA DRUŠKOVIĆ, za člana
– NIKA SILIĆ MAROEVIĆ, za člana.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/17-01/03
URBROJ: 2138/01-01- 17-1
Korčula, 19. lipnja 2017.

 

PREDSJEDATELJICA

Mirjana Blitvić