Rješenje o izboru članova Odbora za javna priznanja

Na temelju članka 47. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za javna priznanja

1. U Odbor za javna priznanja biraju se:

– IVANA KLISURA SKOKANDIĆ, za predsjednicu
– IVAN LIPANOVIĆ, za zamjenika predsjednice
– DARKO TARLE za člana
– IVONA KAPOR, za člana
– STOJAN MARELIĆ, za člana.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/17-01/08
URBROJ: 2138/01-01- 17-1
Korčula, 19. lipnja 2017.

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić