Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za proračun i financije

1. U Odbor za proračun i financije biraju se:

– TINO ANDRIJIĆ, za predsjednika
– TAJANA GRBIN, za zamjenicu predsjednika
– VINKA LOZICA, za člana
– MARKO SKOKANDIĆ, za člana
– ANTE TVRDEIĆ, za člana.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/17-01/ 07
URBROJ: 2138/01-01- 17-1
Korčula, 19. lipnja 2017.

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić