Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja

Na temelju članaka 26. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15),  članka  49. stavak 1. točke 14. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 16. Statuta Gradskog muzeja te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru i imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja

 

  1. MARIJA HAJDIĆ, VSS, dipl. povjesničarka umjetnosti i komparatist književnosti, izabire se za ravnateljicu Gradskog muzeja u Korčuli.
  1. Imenovana se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri godine, počevši danom 21. ožujka 2017. godine.
  1. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o muzejima,  Grad Korčula, kao osnivač, tj. Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja, raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 16. siječnja 2017. godine.

Javni natječaj je raspisan jer mandat sadašnjoj ravnateljici  Mariji Hajdić prestaje 30. ožujka 2017.

Na predmetni natječaj javila se samo jedna kandidatkinja i to sadašnja ravnateljica, Marija Hajdić, koja ispunjava uvjete za ravnatelja predviđene Zakonom o muzejima. Kandidatkinja ima visoku stručnu spremu stečenu propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ima više od (potrebnih) pet godina radnog iskustva u muzejskoj struci.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba.  Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule i u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, Put Supavla 1.

 

KLASA: 013-03/17-01/04

URBROJ: 2138/01-01-17- 7

Korčula, 20. ožujka 2017.

                                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                                                    GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                    Joško Cebalo, dipl. iur.