Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula donosi se R J E Š E N J …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula donosi se

R J E Š E N J E

o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

1. ANDRIJA FABRIS, kao predstavnik Grada Korčule, tj. osnivača Dječjeg vrtića Korčula, imenuje se za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula.

2.Mandat imenovanom članu traje četiri godine, a počinje danom 4. ožujka 2014. godine.

3. Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/14-01/02

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula,  28. veljače 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec

DOSTAVITI:

1. Andrija Fabris

2. Dječji vrtić Korčula

3. U spis-ovdje