Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje kulture

Na temelju članka 80. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18), te članka 32. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje kulture

  1. U Povjerenstvo za prigovore za područje kulture imenuju se:
    – Srđan Mrše, predsjednik
    – Željka Marunović, zamjenica
    – Marina Depolo, član

2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.

3. Zadaće ovog Povjerenstva su:
– rješavanje o prigovoru na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja za područje kulture
– rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava za područje kulture.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule.”

                                                                                       GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete preuzeti na linku.