Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Korčule i njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 23. ožujka 2016. godine donio je R J E …

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 23. ožujka 2016. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Korčule i njihovih zamjenika

I.

Povjerenicima civilne zaštite Grada Korčule i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Grada Korčule imenuje se:

Red.

br.

Područje nadležnosti

Povjerenik civilne zaštite

Zamjenik povjerenika

civilne zaštite

1. Gradski kotar Stari grad Mihovil Depolo Mladen Fortunato
2. Gradski kotar Sv. Antun Renato Jurjević Antun Borovina
3. Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo Gordana Bissako Marko Kljufas
4. Mjesni odbor Žrnovo i Medvinjak Ivan Šale Dino Graber
5. Mjesni odbor Žrnovo-Postrana Dinko Šegedin Tonči Borovac
6. Mjesni odbor Pupnat Ante Tvrdeić Petar Šain
7. Mjesni odbor Kneže Denis Poša Bruno Šantić
8. Mjesni odbor Račišće Lovre Botica Vlaho Botica
9. Mjesni odbor Čara Marin Laus Vicko Krajančić

II.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.

IV.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Grada Korčule.

V.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civile zaštite u Gradu Korčuli.

VI.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-06/16-01/03

URBROJ: 2138/01-02-16-3

Korčula, 23. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.