Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 94/13), članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule …

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 94/13), članka 74. stavka 1. točke 13. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. veljače 2014. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

1. FANICA IVELJA, ViSS, nastavnica predškolskog odgoja, s 38 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula u Korčuli.

.

2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši od dana 4. ožujka 2014. godine.

.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom odnošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja koji je objavljen u 13. siječnja 2014. godine, na koji su je javile dvije kandidatkinje, Željka Nobilo, i Fanica Ivelja, dosadašnja ravnateljica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula je na sjednici 10. siječnja 2014. godine utvrdilo da kandidatkinja Željka Nobilo ne ispunjava sve uvjete natječaja jer nije dostavila dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. st. 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Upravno vijeće je predložilo Fanicu Ivelju za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula.

Imenovana ravnateljica ispunjava uvjete natječaja glede stručne spreme i potrebnog radnog staža (najmanje 5 godina) u djelatnosti predškolskog odgoja, odnosno uvjete koje Zakon propisuje za ravnatelja.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba. Nezadovoljna kandidatkinja ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule i u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti sudski (radni) spor pred Općinskim sudom u Korčuli.

.

KLASA: 013-03/14-01/01

URBROJ: 2138/01-02-14-2

Korčula, 27. veljače 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Kandidatima

2. Dječji vrtić Korčula

3. U spis-ovdje