Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice «Ivan Vidali»

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko …

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama («Narodne novine», br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipanja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice «Ivan Vidali»

  1. TAJANA GRBIN, VSS, prof. matematike i fizike, s položenim stručnim ispitom za  bibliotekara (dipl. knjižničar), imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice «Ivan Vidali» u Korčuli.
  2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši od 15. lipnja 2011. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i Statuta Gradske knjižnice «Ivan Vidali», Natječajno povjerenstvo osnivača, tj. Grada Korčule raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja, koji je objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji« dana 14. ožujka 2011. godine.

Na predmetni natječaj javila se samo jedna kandidatkinja i to Tajana Grbin, dosadašnja ravnateljica Knjižnice, koja ispunjava uvjete za ravnatelja predviđene Zakonom o knjižnicama. Kandidatkinja ima visoku stručnu spremu stečenu propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ima više od (potrebnih) pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci.

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Ovo Rješenje je konačno. Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju u Tajništvu Grada Korčule i u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

KLASA: 021-05/11-04/07
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 1. lipnja 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.