Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja (2013)

Na temelju članka 27. stavka 3. i članaka 28. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 142/98 i 65/09),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 …

Na temelju članka 27. stavka 3. i članaka 28. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 142/98 i 65/09),  članka  49. točke 13. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E
o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja

  1. MARIJA HAJDIĆ, VSS, dipl. povjesničar umjetnosti i komparatist književnosti, imenuje se za ravnateljicu Gradskog muzeja u Korčuli.
  2. Ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine, počevši danom 20. ožujka 2013. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o muzejima i odredbama Statuta Gradskog muzeja, Natječajno povjerenstvo Grada Korčule, kao osnivača, raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja, koji je objavljen u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 24. siječnja 2013. godine.

Na predmetni natječaj javila se samo kandidatkinja Marija Hajdić, trenutna ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli.

Marija Hajdić ispunjava uvjete natječaja, odnosno uvjete koje Zakon o muzejima  propisuje za ravnatelja ove Ustanove, stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2138/01-01-13-6
Korčula, 18. ožujka 2013.

………..PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.

  • Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)