Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

Na temelju članka 86. stavka 2. i članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07 i 36/09), Rješenja Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule („Narodne novine“, br. 19/11) i Rješenja Vlade RH o imenovanju povjerenika …

Na temelju članka 86. stavka 2. i članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07 i 36/09), Rješenja Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule („Narodne novine“, br. 19/11) i Rješenja Vlade RH o imenovanju povjerenika Vlade RH o obavljanju poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća, Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 
Gradske knjižnice “Ivan Vidali”

1. TAJANA GRBIN, prof. matematike i fizike, iz Korčule, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice “Ivan Vidali”,

2. Mandat vršitelja dužnosti počinje danom 17. svibnja 2011. godine, a traje najduže godinu dana.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 2130/01-01-11-1
Korčula, 13. svibnja 2011.

                 POVJERENIK
               Abel Brčić, prof.