Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 86. stavka 2. i članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07 i 36/09), Rješenja Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule (“Narodne novine”, br. 19/11) i Rješenja Vlade RH o imenovanju povjerenika …

Na temelju članka 86. stavka 2. i članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07 i 36/09), Rješenja Vlade RH o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Korčule (“Narodne novine”, br. 19/11) i Rješenja Vlade RH o imenovanju povjerenika Vlade RH o obavljanju poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća, Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula”

  1. DALIBOR ANTUNOVIĆ, dipl oec, iz Korčule, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula”, a najduže do godinu dana.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 021-05/11-01/02
URBROJ: 2130/01-01-11-2
Korčula, 14. travnja 2011.

                 POVJERENIK
               Abel Brčić, prof.