Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 37. stavka 6. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i …

Na temelju članka 37. stavka 6. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 26. ožujka 2015. godine donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

.

1. JULIJANA PRIŽMIĆ, ViSS, odgajateljica predškolske djece, s 29 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula, počev s danom 1. travnja 2015. godine.

2. Imenovana će dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice obavljati do imenovanja ravnatelja na temelju natječaja, a najdulje na vrijeme do godinu dana.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom odnošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

O b r a z l o ž e n j e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula je raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Korčula, poradi što trenutna ravnateljica, Fanica Ivelja, odlazi u mirovinu, a na koji nije bilo prijava.

U međuvremenu je došlo do sporazumnog prestanka radnog odnosa trenutnoj ravnateljici s danom 31. ožujka 2015.

Upravno vijeće je na sjednici od 12. ožujka 2015. predložilo Julijanu Prižmić za v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula, koja ispunjava uvjete za ravnatelja (ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja).

Stoga je odlučeno kao u izreci ovog Rješenja.

KLASA: 013-03/15-01/01

URBROJ: 2138/01-02-15-4

Korčula, 26. ožujka 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.