Rješenje o izboru članova Mandatnog odbora Gradskog vijeća (2011.)

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2011. godine donijelo R J E Š E N J E o izboru članova Mandatnog …

Na temelju članka 43. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Mandatnog odbora

Cijeli dokument pogledaje ovdje.