Rješenje o izboru članova Odbora za gospodarstvo i turizam

Na temelju članka 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s Zaključkom Gradskog vijeća o osnivanju Odbora za prostorno uređenje i promet od 1. rujna 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 10. sjednice održanom …

Na temelju članka 42. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s Zaključkom Gradskog vijeća o osnivanju Odbora za prostorno uređenje i promet od 1. rujna 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na nastavku 10. sjednice održanom dana 9. ožujka 2010. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za gospodarstvo i turizam

  1. U Odbor za gospodarstvo i turizam biraju se:
  • VJERAN FILIPPI, za predsjednika
  • ANDRIJA FABRIS, za zamjenika predsjednika
  • LUKA MARELIĆ, za člana
  • SREĆKO MARINI, za člana
  • MILAN JUKIĆ, za člana
  • ANTE RADNIĆ, za člana
  • ĐURO TOMLJENOVIĆ, za člana.

       2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/10-03/ 14                                                                                 PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-10-1                                                                             GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. ožujka 2010.                                                                             Lovro Krstulović, dr. stom.