Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo R J E Š E N J E o …

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru članova Odbora za proračun i financije

 1. U Odbor za proračun i financije  biraju se:
  • IVONA KAPOR, za predsjednicu,
  • MARIO SARDELIĆ, za zamjenika predsjednice,
  • ANTUN TONČI BOROVINA, za člana,
  • VJENCESLAV PAIĆ KAREGA, za člana,
  • VJERAN FILIPPI, za člana.
 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/13-01/10

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 24. lipnja 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)