Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo R J E Š E N J …

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru članova Odbora za proračun i financije

1. U Odbor za proračun i financije  biraju se:

–          FRANO ŠEPAROVIĆ, za zamjenika predsjednika,

–          ANTE TVRDEIĆ, za člana.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/15-01/17

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 21. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.