Rješenje o izboru članova Odbora za proračun i financije (2011.)

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo R J E Š E N J E o izboru članova Odbora za …

Na temelju članka 46. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za proračun i financije

1. U Odbor za proračun i financije  biraju se:

  • VJERAN FILIPPI, za predsjednika
  • TINO ANDRIJIĆ, za zamjenika predsjednika
  • ZORAN ČUMBELIĆ, za člana
  • ANDRIJA FABRIS, za člana
  • ROBERT LUČIĆ, za člana.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/11-04/05
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 1. lipnja 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.