Rješenje o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na  1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine donijelo R J E Š E N J …

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na  1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22. travnja 2015. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

1. U Odbor za Statut i Poslovnik  biraju se:

–          DARKO TARLE, za predsjednika,

–          ANTE TVRDEIĆ, za člana,

–          FRANO ŠEPAROVIĆ, za člana,

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/15-01/10

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 22. travnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo