Rješenje o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća (2011)

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2011. godine donijelo R J E Š E N J E o izboru članova Odbora za …

Na temelju članka 44. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik

Cijeli dokument pogledaje ovdje.