Rješenje o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Korčule

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br. 73/97 i 174/04) te članaka 42., 49. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada  …

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br. 73/97 i 174/04) te članaka 42., 49. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada  2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
za područje Grada Korčule

 1. U Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradsko povjerenstvo) biraju se:

  • JULIO MARELIĆ, dipl iur., vijećnik – za predsjednika
  • VJERAN FILIPPI, dipl. oec., vijećnik – za zamjenika predsjednika
  • IVAN FARAC, vijećnik, – za člana
  • NIKA SILIĆ MAROJEVIĆ, dipl. ing. agr., vijećnica – za člana
  • VLASTA BILIŠ, dipl. ing. agr., – za člana
  • IVAN BLITVIĆ, ing. građ. – za člana
  • MILAN VOJINOVIĆ, dipl. ing. šum. – za člana
  • MIŠO BILIŠ, dipl. ing. geod. – za člana
  • FRANKO MARINOVIĆ, dipl. ing. agr. – za člana.

2. Članovima Gradskog povjerenstva biraju se na vrijeme od četiri godine.

Ukoliko ovaj saziv Gradskog povjerenstva započne postupak procjene štete od elementarne nepogode sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda istog će i dovršiti, neovisno od činjenice da im je u međuvremenu istekao mandat ili je izabran novi saziv Gradskog povjerenstva.

3. Zadaća  Gradskog povjerenstva utvrđena je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 021-05/11-03/06 
URBROJ: 2138/01-01-11-1 
Korčula, 4. listopada 2011.                                                                   

               PREDSJEDNIK
          GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.