Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (2011.)

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo R …

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

  1. MARINKO PAŽIN, bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/11-04/09
URBROJ: 2138/01-11-01-1
Korčula, 1. lipnja 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.